Garage360 Deelnemers/Gebruikersovereenkomst


Partijen
,

 

Garage360.nl, hierna te noemen Garage360, gevestigd te Leusden,


en


Het bedrijf zoals opgegeven via elektronische of schriftelijke weg
,

hierna te noemen deelnemer en/of lid,

 

Overwegende


dat Garage360 een online inkoop webportaal voor de automobielbranche heeft ontwikkeld onder de naam garage360.nl, waarbij de inkoopvolumes van de leden voor de aangeboden producten in collectief verband worden gebundeld om zo inkoopvoordelen voor de leden te verkrijgen;

dat Garage360 eigenaar en beheerder is van verschillende websites/webportalen o.a. voor bij haar aangesloten automobielbedrijven;

dat bij Garage360 zijn aangesloten deelnemers/leden en leveranciers van goederen en diensten;

dat Garage360 het rechtstreeks sluiten van koop- en verkoopovereenkomsten tussen de leden en de leveranciers faciliteert;

dat deelnemer lid wenst te worden van het inkoopcollectief Garage360;


Verklaren als volgt overeen te komen:

 

1. Door het bezoeken van en browsen op de websites van Garage360 en het bestellen van
goederen en diensten op deze websites wordt geacht de volgende overeenkomst tussen partijen te zijn tot stand gekomen, en aanvaardt het lid deze voorwaarden en bepalingen zonder beperkingen of voorbehoud

2. Deelnemer treedt tot wederopzegging met zijn nader omschreven vestigingen toe als deelnemer tot het bovenomschreven inkoopsysteem;


3. Deelnemer dient bij toetreding aan te geven welke van zijn vestigingen dienen als “afleveradres”. Tenzij anders aangegeven is een “afleveradres” automatisch ook een “factuuradres”;

4. De opgegeven adressen kunnen indien gewenst te allen tijde door de deelnemer worden gewijzigd. Ook dient per vestiging een contactpersoon te worden opgegeven;

5. Niet door deelnemer bij Garage360 opgegeven vestigingen kunnen niet deelnemen aan de mantelovereenkomsten aangeboden via Garage360;

6. Garage360 verplicht zich de opgegeven adressen terstond aan alle bij Garage360 aangesloten leveranciers te melden. Dit geldt ook voor eventuele tussentijdse wijzigingen, zij houdt zich hierbij volledig aan het Privacy Statement zoals vermeld op de site;

7. Garage360 behoudt zich te allen tijde, zonder opgave van redenen, het recht voor om deelnemers te weigeren.

In te kopen goederen en diensten

8. Garage360 zorgt voor periodieke bekendmakingen aan deelnemers over de aard, condities en leveranciers over het productaanbod,dit kan schriftelijk en/of elektronisch;

9. Garage360 zorgt in dit verband eveneens en op dezelfde wijze voor informatie over de afhandeling c.q. verwerking van bestellingen;

10.Garage360 geeft de deelnemer na acceptatie van deze overeenkomst en na acceptatie als deelnemer/lid door Garage360 toegang tot de betreffende website door het toesturen van een inlogcode;

11.Indien een deelnemer op de hoogte is van gunstiger inkoopcondities buiten Garage360 voor dezelfde of gelijkwaardige producten, is zal hij Garage360 hierover terstond informeren;

12.Deelnemer is gehouden ontvangen goederen c.q. diensten direct na ontvangst te inspecteren. Bij geconstateerde gebreken dient deelnemer dit terstond aan de betrokken leverancier en Garage360 te melden. Dit schort echter de betalingsverplichting van deelnemer niet op.

Facturatie en betaling

13.In plaats van de normale eigen facturatie door de leverende leverancier kan Garage360 door haar leveranciers worden gemachtigd de vorderingen voor leveringen van goederen en diensten te incasseren;

14.Zolang door de leverancier of Garage360 geen betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen en of diensten eigendom van de leverende leverancier en mogen de betrokken goederen en of diensten niet worden doorverkocht  of verpand c.q. anderszins bezwaard worden;

15.Bij overschrijding van de betalingstermijn is de leverancier of Garage360 gerechtigd een vertragingsrente van 1% per maand in rekening te brengen, tenzij anders in de voorwaarden van de leverende leverancier is overeengekomen;

16.Tenzij in de voorwaarden van de leverende leverancier anders is overeengekomen bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum;

17.De deelnemer verstrekt middels akkoord verklaring met deze voorwaarden een machtiging voor automatische incasso aan de leverancier of IC-Platform;

18.Deelnemer is verplicht zorg te dragen voor voldoende saldo op de bankrekening met het nummer zoals opgegeven bij de totstandkoming van deze overeenkomst

Deelnemerbijdrage

19.Deelnemer is tot nader order geen lidmaatschapsbijdrage aan Garage360 verschuldigd;

20.Indien Garage360 de lidmaatschapsbijdrage wenst te wijzigen, zal zij uiterlijk drie maanden voor het begin van een nieuw kalenderjaar haar deelnemers hierover informeren;

Duur en beëindiging overeenkomst

21.Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 12 maanden telkens lopende tot het einde van een vol kalenderjaar;

22.De opzegtermijn is 3 maanden en dient per aangetekend schrijven te worden ingeroepen, uiterlijk voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar. Mocht de overeenkomst niet binnen de gestelde termijn zijn opgezegd dan loopt deze automatisch voor een zelfde periode (12 maanden) door;

23.Garage360 is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen in geval van overlijden, ontbinding van het bedrijf, faillissement, surseance van betaling of verlies van verstrekt bancairkrediet aan de zijde van deelnemer;

24.Indien zich omstandigheden voordoen als hierboven onder 25 vermeld, of indien derden beslag leggen op goederen die nog onder het eigendomsvoorbehoud vallen van de leverende leverancier, is deelnemer verplicht de leverancier en Garage360 hierover onverwijld te informeren;

25.Bij beëindiging van deze overeenkomst is deelnemer verplicht alle informatie c.q. materialen die verband houden met deze overeenkomst, niet zijnde geleverde en betaalde goederen en diensten, aan Garage360 terug te geven;

Diversen

26.Hoewel Garage360 uiterst zorgvuldig te werk gaat bij het selecteren van de aangesloten leveranciers, is zij niet aansprakelijk voor het niet of niet goed nakomen van verplichtingen die zijn aangegaan door de leverancier(s) in de richting van deelnemer;

27.Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de leverancier en Garage360 niet. Prijswijzigingen zullen door de leverancier(s)en/of Garage360 gemeld worden;

28.Indien onderdelen van deze overeenkomst strijdig mochten blijken te zijn met enige wettelijke bepaling, dan wordt de rechtsgeldigheid van de overige delen van deze overeenkomst daardoor niet aangetast;

29.Bij het ontstaan van geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, zullen partijen eerst trachten een oplossing in der minne te vinden, alvorens een beroep te doen op de bevoegde rechter. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing;

30.Bij inwerkingtreding van deze overeenkomst zijn alle eventuele eerdere mondelinge en schriftelijke afspraken tussen partijen vervallen;

31.Garage360 is te allen tijde gerechtigd om gegevens die door deelnemer zijn verstrekt te beoordelen op waarheid en de kredietwaardigheid te beoordelen voordat Garage360 deelnemer toelaat tot haar systemen;

32.Deze overeenkomst treedt onmiddellijk in werking op het moment dat deelnemer heeft aangegeven akkoord te gaan met deze voorwaarden en Garage360 een bevestiging per e-mail aan deelnemer heeft gezonden.

 

(Versie d.d. 30-9-2014)

(Garage360 is een handelsnaam van IC-Platform BV te Leusden, Kvk nummer 5692133)